PEDAGOGISCHE VISIE

Elk kind is uniek en moet zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij is de relatie van de pedagogisch medewerkers met het kind van groot belang. Het is noodzakelijk dat de pedagogisch medewerkers een goede relatie opbouwen met het kind, zodat het zich veilig voelt en weet dat er iemand is die het kan vertrouwen.

In de ogen van De Grabbelton moeten kinderen vooral kind kunnen zijn. Dat betekent dat hun natuurlijke nieuwsgierigheid volop de ruimte moet krijgen. Kinderen willen graag zelf de wereld ontdekken en zelfstandig nieuwe dingen leren. In onze ogen zijn kinderen niet alleen kwetsbaar en afhankelijk, maar vooral ook krachtig en intelligent. Ze moeten dus de vrijheid krijgen om op eigen initiatief te spelen, te onderzoeken en te bewegen. Ieder kind moet daarbij zijn eigen interesses en behoeften kunnen volgen.

Onze pedagogische uitgangspunten zijn gebaseerd op de visies van Emmi Pikler.
Emmi Pikler vindt een respectvolle benadering en vrije bewegingsontwikkeling erg belangrijk. Reggio Emilia ziet het kind als een nieuwsgierig en creatief wezen dat continue geprikkeld moet worden. Hierbij moeten we vooral kijken en luisteren en de taal van kinderen goed leren begrijpen.Aandacht en vertrouwen

De Grabbelton besteedt veel aandacht aan het opbouwen van een hechte relatie met het kind. De vaste verzorgingsmomenten zoals het voeden, verschonen en aankleden, zijn daar ideaal voor. Dan krijgt het kind bewuste aandacht en wordt het betrokken bij de eigen verzorging.
Deze één op één momenten dragen bij aan het zelfvertrouwen en het gevoel van veiligheid. Dat is weer een mooi startpunt om de wereld verder te verkennen.


Stimulerende omgeving

Als we kinderen willen stimuleren om zelf op ontdekkingsreis te gaan, moeten  we de omgeving hierop inrichten. De Grabbelton heeft in de groepsruimte diverse ontdekhoeken en er zijn verschillende, inspirerende materialen aanwezig waarmee kinderen hun ideeën en interesses tot uitdrukking kunnen laten komen. De methode Piramide die wij hanteren bij ons voor- en vroegschools educatietraject (VVE)  sluit hier ook uitstekend op aan.

De Grabbelton sluit zich aan bij de vier competenties van Prof. dr. Marianne Riksen-Walraven.
De Grabbelton gaat bij de uitvoering van de pedagogische visie uit van de volgende uitgangspunten:
•    alle opvanglocaties voldoen aan de kwaliteitsnormen;
•    de opvang is aanvullend op de zorg en opvoeding thuis;
•    de kinderen staan centraal;
•    de opvang levert een bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden
      van het kind;
•    de ouder wordt betrokken bij de opvang door middel van een
      intakegesprek, periodieke evaluatiegesprekken, rapportages en
      de dagelijkse gesprekken bij haal- en brengmomenten.


Doelen van het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van De Grabbelton heeft vier doelen:
a)    Professionalisering van de geboden kinderopvang.
b)    Het pedagogisch beleid is actueel en wordt gedragen door
       medewerkers.
c)    Het pedagogisch handelen van pedagogisch medewerkers
       toetsbaar maken.
d)    Duidelijk maken waar De Grabbelton voor staat.

Naast bovenstaande doelen hanteert De Grabbelton de volgende pedagogische basisdoelen:
1.    Het bieden van lichamelijke en emotionele veiligheid
2.    Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke
        competenties
3.    Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
4.    Het eigen maken van waarden en normen.

Een (verkorte) versie van het pedagogisch beleidsplan vindt u op de website onder dagopvang en buitenschoolse opvang


Educatief programma voor peuters

Henriëtte Schrander     
13 april 2018

Vanaf 5 april nemen de peuters van de twee peutergroepen gedurende 4 donderdagen deel aan een educatief lenteprogramma bij kinderboerderij Weverkeshof in Nuenen. De kinderen zijn er geïnteresseerd en enthousiast over wat er allemaal te beleven is op de kinderboerderij!

 

Lees verder >>

Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>